Sixt Orange Days 2019

Promóciós Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A Wallis Autókölcsönző Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 141. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-699766; adószám: 12712234-2-41) az „Orange days” elnevezésű promóció szervezője és lebonyolítója [továbbiakban: Szervező] és a microsite üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellátó Apache WebService Bt. (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 72/c., cégjegyzékszám: 01-06-781763; adószám: 20563145-2-42) [továbbiakban: Szolgáltató] a promócióban résztvevők személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a promócióban résztvevők (továbbiakban: Bérlők) önkéntes hozzájárulása. A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A Bérlők a Promócióban való részvétellel, adataik megküldésével automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.

A kezelt adatok köre:

A kezelt adatok köre kiterjed a Bérlők teljes nevére, e-mail címére és telefonszámára [továbbiakban: Személyes Adat].

Az adatkezelés célja:

Az "Orange Days" promóció a https://marketing.sixt.hu/orangedays oldalon érhető el. A Bérlők hozzájárulnak, hogy a megadott személyes adataikat (teljes név, e-mail cím,) a Szervező felhasználja a promóciós link eljuttatásához, illetve hogy személyes adataikat a Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a promóció lebonyolítása céljából a nyilvántartásában rögzítse és kezelje. A promóció és Adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Bérlők nyilatkoznak a Szervező felé történő adattovábbításhoz való hozzájárulásról is.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig tart.

A Szervező jogai:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

A Szervező kötelezettségei:

A Szervező gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Bérlők Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
 • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A Szervező biztonsági intézkedésekkel védi a Bérlők személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a Bérlők személyes adatait.

A Bérlők kérésére a Szervező tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén a játékos bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A fentieken kívül a Bérlőket megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

A Bérlők jogai:

Bérlőknek joguk van ahhoz, hogy:

 • tájékoztatást kérjenek az Szervezőtől személyes adataik kezeléséről
 • kérhetik az Szervezőtől a személyes adataik helyesbítését, illetve törlését, zárolását, korlátozását
 • tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen

Bérlők igényeiket az alábbi elérhetőségeken jelezhetnek:

Wallis Autókölcsönző Kft.:

 • e-mailben: adatvedelem@sixt.hu
 • postai úton: 1138 Budapest Váci út 141.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szervező a Bérlő személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

A Bérlők kötelezettségei:

A Bérlők a promócióban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

Egyéb információk:

A Bérlők a jogaik megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhatnak vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetnek arra történő hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • honlap: www.naih.hu

Jelen adatvédelmi szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.